StarSharks

Xếp hạng

~

SEA in Circulation

~

Unclaimed SEA

~

Remaining SEA (Attenuation Coefficient:~)

Ranking Point Coefficient Table

Production Coefficient:~

Ranking Points

Ranking Point Coefficient

Shark Energy Cost Per Battle

Expected SEA per Battle

1000-139911
sea

~

1400-15994.22
sea

~

1600-219913.23
sea

~

2200-2799374
sea

~

2800-339977.84
sea

~

3400-163.44
sea

~

StarSharks: Warrior PVP Rewards:

icon_sss

-

Tổng số mùa giải được trao:

-

Mùa

Xếp hạng PvP

Xếp hạng của tôi

-

Kiểm tra thứ hạng hiện tại

icon_battle
Trận đấu

-

 Thời gian

icon_win
Thắng

-

 Thời gian

Pool tiền thưởng

icon_sss

-

Mùa

12 / 2023

Thời gian đếm ngược xổ số

Danh sách xếp hạng PvP

Xếp hạng

ID

Phần thưởng

Dữ liệu xếp hạng không được tìm thấy.

StarSharks: Race PVP Rewards:

icon_sss

-

Tổng số mùa giải được trao:

-

Mùa

Xếp hạng PvP

Xếp hạng của tôi

-

Kiểm tra thứ hạng hiện tại

icon_battle
Trận đấu

-

 Thời gian

icon_win
Thắng

-

 Thời gian

Pool tiền thưởng

icon_sss

-

Mùa

12 / 2023

Thời gian đếm ngược xổ số

Danh sách xếp hạng PvP

Xếp hạng

ID

Phần thưởng

Dữ liệu xếp hạng không được tìm thấy.